Odpowiedź Burmistrza - Reszel moje miasto

Idź do spisu treści

Menu główne:

Odpowiedź Burmistrza

Okolice Reszla


Pismo od Burmistrza Reszla wiele wyjaśnia, ale nie rozwiązuje problemu kapliczek.  

Poznaliśmy ich właścicieli, instytucje i osoby fizyczne odpowiedzialne za ich stan techniczny, ale nadal otwartą kwestią jest sprawa ich renowacji.  W jaki sposób przekonać właścicicieli do podjęcia prac renowatorskich? Kto może to zrobić?  Pismo zawiera sugestię pomocy finansowej ze strony gminy, argument ułatwiający ewentualne negocjacje. 
 

Reszel, dn. 2013.09.11


WNIOSEK DO BUDŻETU
MIASTA I GMINY W RESZLU
NA ROK 2014Wnioskujemy o ujęcie w przyszłorocznym budżecie miasta i gminy w Reszlu wydatków związanych z ekspertyzą o stanie zabytków pozwalających na ustalenie prac konserwatorskich przy piętnastu kapliczkach różańcowych i dwóch kolumnach maryjnych znajdujących się między Reszlem a Świętą Lipką oraz wydatków związanych z ich renowacją.  

Uzasadnienie:


Większość kapliczek znajduje się w bardzo złym stanie technicznym. Ostatni raz poddawane były konserwacji w 1968 roku. W części z nich naprawiono mury przyziemi, na nowo otynkowano, poprawiono dachy, zamontowano nowe chorągiewki.
Niektóre kapliczki stoją na podmokniętym terenie. Ma to niszczycielski wpływ na ich konstrukcję. W najtrudniejszej sytuacji znajduje się piąta kapliczka z Tajemnicą Radosną – Znalezienie Pana Jezusa w świątyni. Niepokojący jest zwłaszcza wygląd części przyziemnej. Kapliczka może nie przetrwać kolejnej zimy. We wszystkich kapliczkach zauważa się mniejsze lub większe uszkodzenia oryginalnych płaskorzeźb przedstawiających kolejne tajemnice różańca. We wszystkich sypią się tynki, do pęknięć dostaje się roślinność, która w miarę wzrostu stopniowo rozsadza budowle. Zniszczone są dachówki i chorągiewki. W niektórych miejscach zagrożeniem dla kapliczek są suche konary rosnących obok drzew.

Kapliczki potrzebują zdecydowanego, konkretnego wsparcia w postaci planowych prac konserwatorskich i renowatorskich.

Zgodnie z ustawą z 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) ochrona zabytków i opieka nad zabytkami jest zadaniem gminy (art.7 ust.1 pkt 9 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym).  Gminy mogą zarówno otrzymywać dotacje z budżetu centralnego na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach ale również wspierać finansowo prace przy zabytkach w postaci dotacji.  
Kapliczki znajdujące się na drodze między Reszlem a Świętą Lipką wpisane są do rejestru zabytków w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Olsztynie pod poz. A-1162.

Kapliczki różańcowe są  najstarszym tego rodzaju obiektem na Warmii. Prawdopodobnie zbudowane zostały z myślą o pielgrzymach wędrujących tą drogą do Świętej Lipki. Datę ich powstania określa się na rok 1731 (lub 1734). W ich niszach znajdują się oryginalne płaskorzeźby przedstawiające kolejne tajemnice Świętego Różańca. Są to kapliczki wyjątkowe, jedyne, nigdzie nie spotykane.
Kompleksowa renowacja kapliczek i stojących w ich ciągu dwóch kolumn maryjnych pozwoliłaby na zwiększenie zainteresowania naszą okolicą i byłaby przykładem odpowiedzialnego działania władz miasta w celu ochrony naszego dziedzictwa kulturowego.


Wnioskodawcy,
miłośnicy Reszla i okolic:

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego